പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടറും എറണാകുളം ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുമായ ശ്രീമതി ടിമ്പിൾ മാഗി-ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ-കൺട്രോളർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ-നിയമന ഉത്തരവ്