വിലാസം

ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍
സ്വരാജ് ഭവന്‍, ഗ്രൌണ്ട് ഫ്ലോര്‍,
നന്ദന്‍കോ‍ട്, കവ‍ഡിയാര്‍ പി ഒ
തിരുവനന്തപുരം-695003

 

ഫോൺ: +91 471 2773100
ഫാക്സ്  : +91 471 2726111
ഈമെയില്‍ : mail.ikm@kerala.gov.in