വിവരാവകാശം

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 

അനി . എം
ടീം ലീഡര്‍ (അഡ്മിനിസ്ട്രഷന്‍)
ഫോണ്‍ :   +91 471 2773111

അസിസ്റ്റന്‍റ്  പബ്ലിക്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 

ശ്രീ ഹോമർ. ജെ
അസിസ്റ്റന്‍റ്  മാനേജർ
ഫോണ്‍ :  +91 471 2773100
 

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

ശ്രീ. എസ്. ചന്ദ്രശേഖർ ഐ.എ.എസ്
എക്സിക്യുട്ടീവ്‌ ഡയറക്ടര്‍