ശ്രീമതി ലീന ലിറ്റി ടീം ലീഡര്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് , ടീം ലീഡര്‍ പ്ലാനിംഗ് , പര്‍ച്ചേസ് & വര്‍ക്സ്‌ വിഭാഗത്തിന്റെ അധിക ചുമതല നല്‍കി ഉത്തരവ്.

Posted on Friday, May 24, 2019

ശ്രീമതി ലീന ലിറ്റി  ടീം ലീഡര്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് ,  ടീം ലീഡര്‍ പ്ലാനിംഗ് , പര്‍ച്ചേസ് & വര്‍ക്സ്‌ വിഭാഗത്തിന്റെ അധിക ചുമതല നല്‍കി ഉത്തരവ്.