ഇ.ആര്‍.പി. ടീമിന്‍റെ പുന:സംഘടന

Posted on Wednesday, April 3, 2019

ഇ.ആര്‍.പി. ടീമിനെ പുന:സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ നടപടിക്രമം

Proceedings No. 1201/E1/2019/IKM Dated 02/04/2019

Third Governing Body Meeting of IKM held on 27 March 2019

Posted on Wednesday, March 27, 2019

Third government body meeting of Information Kerala Mission was held on March 27, 2019 at Government Guest House, Thiruvananthapuram. The meeting was chaired by the Minister for Local Self Government. Attended by the Additional Chief Secretary (LSGD), Executive Director (IKM) and other members. The started at 2:30pm and concluded at 4:30pm.

Governing Body Meeting

Tags