ഇ.ആര്‍.പി. ടീമിന്‍റെ പുന:സംഘടന

Posted on Wednesday, April 3, 2019

ഇ.ആര്‍.പി. ടീമിനെ പുന:സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ നടപടിക്രമം

Proceedings No. 1201/E1/2019/IKM Dated 02/04/2019