28-ാമത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 17 ഏപ്രിൽ 2023