വിവരാവകാശം

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 

ശ്രീ ഹോമർ. ജെ
അസിസ്റ്റന്‍റ്  മാനേജർ
ഫോണ്‍ :   0471 2773111

അസിസ്റ്റന്‍റ്  പബ്ലിക്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 

ശ്രീമതി. ഷാനു. ആര്‍.
സീനിയര്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഗ്രേഡ് I
ഫോണ്‍ :  0471 2773100
 

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

 ശ്രീമതി. ടിമ്പിൾ മാഗി  പി എസ്
കണ്ട്രോളര്‍ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍