ഡിവിഷന്‍

 • റിസെർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്
  •  റിസെർച്ച്
  • സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡെവലപ്മെന്റ്
  • ടെസ്റ്റിംഗ്‌ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ
  • റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ആൻഡ് ജി.ഐ.എസ്
 • ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയ്ന്റനൻസ്
  • ടെക്നിക്കല്‍ സപ്പോര്‍ട്ട് ആന്‍ഡ്‌ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്‍റ് സർവീസ്
  • ഐടി ആൻഡ്  വെബ് മാനേജ്മെന്‍റ്
  • കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് 
  • ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്ക്
 • ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് 
  • എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് 
  • ഫിനാൻസ് 
  • പ്രൊക്യൂർമെൻറ്