ഐ കെ എം ആവശ്യത്തിലേക്കായി വിവിധ ഡോക്യുമെന്റുകള്‍ / റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ചുമതല നല്‍കി ഉത്തരവ്  

Posted on Thursday, January 6, 2022

ഐ കെ എം ആവശ്യത്തിലേക്കായി വിവിധ ഡോക്യുമെന്റുകള്‍ / റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ശ്രീ ഖലീല്‍ റഹ്മാന്‍ എം, ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി ജെ എന്നിവരെ  ചുമതലപ്പെടുത്തി