നടപടിക്രമങ്ങൾ - ശ്രീ. സലിം എസ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍

Posted on Tuesday, December 7, 2021

പൊതുഭരണ വകുപ്പിലെ അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ. സലിം എസ്സ് നെ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷനില്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍ ആയി ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയില്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചു.