വിവരാവകാശം

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 

ശ്രീ ആന്റോ
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ 

ശ്രീമതി ബീനാറാണി.എസ് 
ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

ശ്രീ സജീവ് എസ്
പ്രൊക്യുയർമെൻ്റ്  ഓഫീസർ 


ഫോണ്‍ :   0471 2773111

അസിസ്റ്റന്‍റ്  പബ്ലിക്‌ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ 

ശ്രീ സിബി വർഗ്ഗീസ്. കെ
ശ്രീമതി. ഷാനു. ആര്‍.
ശ്രീമതി. രേഖ. എം. കെ
ശ്രീ. അജ്മൽ പി.കെ


ഫോണ്‍ :  0471 2773100 

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

 ശ്രീമതി. ടിമ്പിൾ മാഗി  പി എസ്
  കണ്ട്രോളര്‍ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍

  ഫോണ്‍ :  0471 2773100