ആറാമത് ഗവേണിംഗ് ബോഡി യോഗത്തിന്‍റെ തീരുമാനം  -27 ജൂൺ 2023