ഐ.കെ.എം - ജീവനക്കാരുടെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം - കരട് സ്ഥല മാറ്റ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്