വിലാസം

ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍
പബ്ലിക് ഓഫീസ് മന്ദിരം,
മെയിന്‍ ബ്ലോക്ക് വെസ്റ്റ് എൻഡ്, 
പബ്ലിക്‌ ഓഫീസ്  പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം, കേരളം 695033

ഫോൺ: +91 471 2773100
ഫാക്സ്  : +91 471 2726111
ഈമെയില്‍ : mail.ikm@kerala.gov.in

 

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി പരിഹാര പോര്‍ട്ടല്‍ ചാര്‍ജ് ഓഫീസര്‍

ആന്റോ എം
അട്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ 0471 2773138
സന്ദര്‍ശന സമയം : 3pm to 4pm