നടപടിക്രമങ്ങൾ - ശ്രീ. മനോജ് എസ്സ് പർച്ചേസ്, സ്റ്റോർ ഓഫീസര്‍

Posted on Tuesday, December 7, 2021

പൊതുഭരണ വകുപ്പിലെ അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ. മനോജ് എസ്സ് നെ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷനില്‍ പര്‍ച്ചേസ് & സ്റ്റോര്‍സ് ഓഫീസര്‍‍ ആയി ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയില്‍  ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചു.