ജീവനക്കാരുടെ അറ്റന്റന്‍സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്