ഐ.കെ.എം ജീവനക്കാരുടെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റത്തിനും നിയമനത്തിനുമുള്ള പൊതു മാനദണ്ഡങ്ങൾ-തിരുത്തൽ സംബന്ധിച്ച്r