ഐ.കെ.എം ജീവനക്കാരുടെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റത്തിനും നിയമനത്തിനുമുള്ള പൊതു മാനദണ്ഡങ്ങൾ-കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ വരുത്തിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്