ഹാജര്‍ സംവിധാനം കുറ്റമറ്റമാക്കുന്നത് - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്