കോവിഡ്-19 മുൻകരുതലുകൾ -ഐ.കെ.എം ഹെഡ്‍ ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് ജീവനക്കാരുടെ ജോലി സമയം, ഹാജർ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ -22.04.2021