എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം ഐ കെ എമ്മിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട /നിയമിക്കപ്പെടുന്ന സർക്കാർ സർവ്വീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ Delegation of Financial Power നിശ്ചയിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്