ഐ.കെ.എം - ജീവനക്കാര്യം - അസസ്സമെന്റ് നടത്തി അടുത്ത ഉയര്‍ന്ന ഗ്രേഡ് നല്‍കുന്നതിനായി അര്‍ഹതപ്പെട്ട ജീവനക്കാര്‍ Performance Appraisal form സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍