ഐ.കെ.എം- ജീവനക്കാര്യം- ജീവനക്കാർക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്‌ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്