ഐകെഎം ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു - ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എഞ്ചിനീയർ - ഡെവലപ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെയിന്റനൻസ് എഞ്ചിനീയർ