കോവിഡ് -19 : ഐ.കെ.എം ജീവനക്കാരുടെ ജോലി സമയം, ഹാജർ -ക്രമീകരണ ഉത്തരവ് - 25.07.2021