ഐ കെ എം ഹെഡ് ക്വർട്ടേഴ്‌സ് ജീവനക്കാരുടെ ജോലിസമയം ,ഹാജർ എന്നിവ പുനഃ ക്രമീകരിച്ച അറിയിപ്പ് -22.03.2020

Posted on Sunday, March 22, 2020

ഐ കെ എം  ഹെഡ്  ക്വർട്ടേഴ്‌സ്  ജീവനക്കാരുടെ ജോലിസമയം ,ഹാജർ എന്നിവ പുനഃ ക്രമീകരിച്ച അറിയിപ്പ് -22.03.2020