ജീവനക്കാര്യം-ശ്രീ വിപിൻ മധുമ്മൽ, ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടർ -ജോലിയിൽ നിന്നും വിടുതൽ സംബന്ധിച്ച്