നാലാമത് ഗവേണിംഗ് ബോഡി യോഗത്തിന്‍റെ തീരുമാനം 06 നവംമ്പര്‍ 2020