ജനറൽ ട്രാൻസ്ഫർ 2023 അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്