കോവിഡ്-19 മുൻകരുതലുകൾ -ഐ.കെ.എം ഹെഡ്‍ ക്വാർട്ടേഴ്‌സ് ജീവനക്കാരുടെ ജോലി സമയം, ഹാജർ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ -25.03.2020

Posted on Wednesday, March 25, 2020

ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരളാ മിഷന്‍ -ജീവനക്കാര്യം -കോവിഡ്-19 വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള  മുൻകരുതലുകൾ -ഐ.കെ.എം ഹെഡ്‍ ക്വാർട്ടേഴ്‌സ്  ജീവനക്കാരുടെ  ജോലി സമയം, ഹാജർ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ