ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരളാ മിഷന്‍ -ജീവനക്കാര്യം- തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ പരിശോധിക്കുന്നതിനും ,കൃത്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതും സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് -02.05.2020