ഐ.കെ.എം-ൽ ISO 9001-2015 നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് -ടീം രൂപീകരിച്ച ഉത്തരവ്