പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ ശ്രീമതി ടിമ്പിൾ മാഗി പി എസ് -ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ-കൺട്രോളർ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ-നിയമന ഉത്തരവ്