ശ്രീ ഹോമർ ജെ.യ്ക്ക് അസിസ്റ്റൻ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസറുടേയും, ജി.ഐ.എസ് വിഭാഗത്തിലെ ജോലികളുടേയും അധികചുമതല നൽകിയ ഉത്തരവ്