ധനകാര്യ വകുപ്പിലെ അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറിയായ  ശ്രീമതി ബീനാറാണി എസ് നെ ഐ.കെ.എം ഫിനാൻസ് ഓഫീസര്‍  തസ്തികയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ്