ശ്രീ സൈനുലബ്ദീന്‍ , അണ്ടര്‍സെക്രടറി യുടെ ഐ കെ എം ലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍ തസ്തികയിലെ അന്യത്ര സേവന കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ്