ശ്രീ ഷാനവാസ് ഖാന്‍ , അണ്ടര്‍സെക്രടറി യുടെ ഐ കെ എം ലെ പര്‍ച്ചേഴ്സ് & സ്റ്റോഴ്സ് ഓഫീസര്‍ തസ്തികയിലെ അന്യത്ര സേവന കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ്