കോവിഡ് 19 -ലോക്ക് ഡൗൺ - 25 .04 .2020 വരെ യുള്ള ഐ കെ എം ജീവനക്കാരുടെ വർക്ക് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നതിനുള്ള ഫോർമാറ്റ്

Posted on Monday, May 4, 2020

Circular -Covid 19  Lock down period-Proforma to fill and submit Work details of IKM Employees reg...