ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍റെ ഗവേർണിംഗ് ബോഡിയും എക്സിക്യുട്ടീവ്‌ കമ്മിറ്റിയും പുനസംഘടിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ്

Posted on Tuesday, October 11, 2022

ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍റെ ഗവേർണിംഗ് ബോഡിയും എക്സിക്യുട്ടീവ്‌ കമ്മിറ്റിയും പുനസംഘടിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ്

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2444/2022/LSGD Dated 10/10/2022