രണ്ടാമത് ഗവേണിംഗ് ബോഡി യോഗത്തിന്‍റെ തീരുമാനം 16 ജനുവരി 2019