പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷത്തില്‍ ഐ. കെ. എം. ടീം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറോടൊപ്പം

Posted on Friday, February 22, 2019

2019 ഫെബ്രുവരി 18, 19 തിയ്യതികളില്‍ തൃശ്ശൂരില്‍ വച്ച് നടന്ന സംസ്ഥാനതല പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷത്തില്‍ ഐ. കെ. എം. ടീം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറോടൊപ്പം1