ശ്രീമതി റീജ ജെ, അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് IV ന് താൽക്കാലികമായി സ്റ്റോറിന്റെ അധിക ചുമതല നൽകി ഉത്തരവ്