25 മത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 01 ഏപ്രിൽ 2022