27-ാമത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങള്‍ 11 ഒക്ടോബർ 2022