അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ ,ഐ റ്റി ഓഫീസർ, അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറ് മാസത്തേക്ക് താൽക്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നതിലേക്ക് അനുയോജ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Friday, October 11, 2019

പുതുതായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട  നഗരസഭകളിലേക്കും കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലേക്കും  ഡബിൾ എൻട്രി  അക്കൗണ്ടിംഗ് നവീകരണ പ്രവർത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്ക്  അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ ,ഐ റ്റി ഓഫീസർ,  അക്കൗണ്ട്സ്  അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറ്   മാസത്തേക്ക്  താൽക്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നതിലേക്ക്  അനുയോജ്യരായ   ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ  നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു .അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന  ദിവസം 26.10.2019. - നോട്ടിഫിക്കേഷൻ