വിവരാവകാശ നിയമം 2005 പ്രകാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്നതിന് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാരെ നിയോഗിച്ച് - ഉത്തരവ് 

Posted on Monday, February 22, 2021

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 പ്രകാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുന്നതിന് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാരെ നിയോഗിച്ച് - ഉത്തരവ്