സ്വരാജ് ഭവന്റെ പുറക് വശത്തുള്ള fire exit, ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് വിഭാഗത്തിന്റെ പുറക് വശത്തുള്ള സ്റ്റെയർ കേസ് എന്നിവിടങ്ങൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്