2023 പൊതുസ്ഥലംമാറ്റം-അനുകമ്പാർഹം/ പ്രത്യേക മുൻഗണനകൾ-മാർക്ക് നൽകുന്നത്-മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച്