ഐ.കെ.എം - ജീവനക്കാര്യം - ഐൽജിഎംഎസ്‌  ന്റെ ചുമതല നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്